Podmínky použití pro Uživatele (uchazeče)

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Registrace Uchazeče, Služby poskytované Uchazečům, Průběh poskytovaných služeb

 1. K využívání Služeb poskytovaných Uchazečům se vyžaduje registrace Uchazeče na Kariérním portálu prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Uchazeče dojde k vytvoření účtu Uchazeče na Kariérním portálu (dále jen „Účet Uchazeče“).
 2. Účet Uchazeče je Klientům a ostatním Uchazečům zobrazen pouze v případě, že na něj Uchazeč vloží svůj životopis.
 3. Registrace, vytvoření Účtu Uchazeče jakož i vložení životopisu Uchazeče na jeho Účet Uchazeče jsou Uchazečům poskytovány bezplatně.
 4. Provozovatel v rámci Kariérního portálu poskytuje Uchazečům tyto Služby:
  1. možnost odpovědět na zveřejněné nabídky práce a/nebo stáží (pro samotné zobrazení a procházení nabídek práce a/nebo stáží podle zvolených kritérií není nutná registrace Uchazeče na Kariérním portálu);
  2. možnost využití automatického kariérního detektiva, který Uchazeči prostřednictvím e-mailu zasílá všechny nabídky práce a/nebo stáží odpovídající zvoleným kritériím; a
  3. možnost vložení životopisu Uchazeče do databáze Provozovatele prostřednictvím vyplnění příslušných údajů na Kariérním portálu. Vložený životopis je zobrazován Klientům a/nebo ostatním Uchazečům s anonymizovaným příjmením Uchazeče (zobrazováno je jen počáteční písmeno příjmení Uchazeče) s výjimkou Klientů, kteří využívají některou ze Služeb zahrnující zobrazení životopisů Uchazečů včetně jejich celého příjmení.
 5. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz obsažený v Účtu Uchazeče a/nebo vloženém životopisu Uchazeče (pokud bude vložen), tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a/nebo postupy obvyklými pro uvádění údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů o zájemcích o práci a/nebo stáž a/nebo formátováním životopisů. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo upravit, nezveřejnit a/nebo vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které podle názoru Provozovatele nejsou dostatečné k jejich zveřejnění za účelem hledání práce a/nebo stáže (např. příliš obecné údaje bez výpovědní hodnoty) a/nebo obsahují nesmyslné či nereálné údaje (např. pokud (i) nesouvisejí s hledáním práce a/nebo stáže, (ii) obsahují smyšlené údaje, (iii) obsahují různé politické či jiné názory, a/nebo (iv) obsahují vulgarismy, apod.). O rozhodnutí upravit, nezveřejnit a/nebo vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz, životopis Uchazeče a/nebo jeho část, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Provozovatel Uchazeče povinen informovat, a to ani předem ani následně.
 7. Uchazeč může svou registraci na Kariérním portálu kdykoli zrušit smazáním svého profilu na Kariérním portálu. Provozovateli s vyjádřením vůle zrušit registraci. Zrušením registrace dojde k vymazání Účtu Uchazeče z Kariérního portálu (včetně vloženého životopisu Uchazeče, bude-li vložen). Zrušení registrace Uchazeče, jakož i vymazání Účtu Uchazeče (včetně vloženého životopisu Uchazeče, bude-li vložen) je umožněno bezplatně.
 8. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány na základě registrace Uchazeče na Kariérním portálu. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány ode dne registrace Uchazeče na Kariérním portálu po celou dobu registrace.
 9. Uchazeč souhlasí s tím, aby Provozovatel shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace týkající se užívání Webových stránek Uchazečem. Uvedené informace je Provozovatel oprávněn získávat pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Uchazečova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uchazeč Webové stránky zobrazuje). Uchazeč je oprávněn umístění cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uchazeč Webové stránky zobrazuje).

Článek II

Zrušení registrace Uchazeče

 1. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb a/nebo zrušit registraci Uchazeče (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) pokud Uchazeč:
  1. minimálně 2 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu Uchazeče a/nebo Profilu Klienta;
  2. využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Klienta, Uchazeče, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;
  3. jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opominutím) může být podle důvodného názoru Provozovatele poškozeno dobré jméno Provozovatele, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;
  4. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, zveřejňuje, šíří, ukládá a/nebo ničí Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);
  5. provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;
  6. používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné nástroje schválené Provozovatelem;
  7. na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;
  8. narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
  9. na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;
  10. provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);
  11. shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;
  12. předává kontaktní údaje a/nebo životopisy Uchazečů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);
  13. zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Uchazeči; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo
  14. jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.
 2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Účet Uchazeče (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické osoby.

Článek III

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

 1. Pravidla, práva a povinnosti ohledně ochrany osobních údajů je samostatně popsán v sekci Ochrana osobních údajů uvedených na Kariérovém portálu na adrese https://www.proudly.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Článek IV

Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Klient. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uchazeči, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uchazeč. Provozovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky Klienta pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.
 4. Ačkoli si Provozovatel vyhrazuje dle těchto VOP právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto VOP, nepřebírá Provozovatel žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.
 5. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Klienta jako potencionálního zaměstnavatele a/nebo poskytovatele stáže. Provozovatel proto negarantuje Uchazečům zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Provozovatel rovněž negarantuje Uchazečům schopnost Klientů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.
 6. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Uchazeče jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty. Provozovatel proto negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži. Provozovatel dále negarantuje Klientům: (i) schopnost Uchazečů splnit podmínky Klientem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoli odpovědi ze strany Uchazečů na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž (tím není dotčena Garance úspěšnosti poskytovaná Provozovatelem – viz Přehled Služeb).
 7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli, Klientovi a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny, jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.
 8. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.
 9. Pokud Uživatel nebo Klient v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Provozovatele v plné výši odškodní.
 10. Přístup k Profilu Klienta i Účtu Uchazeče je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 11. Pokud nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Klient v souladu s ustanovením § 2896 an. NOZ práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto článku VOP); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

Článek V

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost UNIjobs.cz s.r.o., se sídlem Kostnická 746/3, Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 674 01, Česká republika, IČO: 029 57 213, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka: 85839 oddíl C (dále jen „Provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem Kariérního portálu (jak je tento definován níže) provozovaného na internetové doméně www.proudly.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit) a internetové domény www.unichance.cz a vlastníkem facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/UNIjobs.cz (společně dále jen „Webové stránky“) a je jako jediná oprávněna k poskytování a prodeji Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.
 2. Provozovatel tímto vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 3. VOP jsou zveřejněné a dostupné v sídle Provozovatele (během pracovní doby Provozovatele) a na Kariérním portálu.
 4. Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li Uživatel nepodnikatelem, a předpisy souvisejícími.

Článek VI

Definice pojmů užitých ve VOP

 1. V rámci těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:

  Služby jsou dle kontextu služby poskytované Klientům a/nebo služby poskytované Uživatelům.
  Služby poskytované Klientům jsou služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách,
  Služby poskytované Uchazečům jsou služby poskytované Provozovatelem na Kariérním portálu.
  Kariérní portál je webová aplikace nacházející se na doméně www.proudly.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit).
  Provozovatel je společnost UNIjobs.cz s.r.o., se sídlem Kostnická 746/3, Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 674 01, Česká republika, IČO: 029 57 213, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka: 85839 oddíl C.
  Webové stránky jsou společně internetová doména, na které se nachází Kariérní portál, tj. doména www.proudly.cz (případně jiná doména, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit), facebookový profil nacházející se na internetové adrese www.facebook.com/UNIjobs.cz.
  Uchazeč je každá fyzická osoba zaregistrovaná na Kariérním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání práce a/nebo stáže bez ohledu na to, zda vložila a/nebo zamýšlí vložit životopis na svůj Účet Uchazeče (jak je tento definován níže).
  Klient je právnická či fyzická osoba zaregistrovaná na Kariérním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání zaměstnanců a/nebo stážistů, které Provozovatel poskytuje Služby a/nebo která využívá Webových stránek. Klientem se rozumí rovněž personální agentura.
  Informace o Klientovi je jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz zveřejněný Klientem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách, mimo Inzerci (jak je tato definována níže).
  Inzerce je jakákoli nabídka práce a/nebo placené stáže zveřejněná Klientem.
  VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  Účet Uchazeče je účet vzniklý na základě registrace Uchazeče na Kariérním portálu.
  Občanský zákoník nebo též OZ či NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  Poskytnuté osobní údaje jsou definovány v Článek III. těchto VOP.
  Profil Klienta je profil vzniklý na základě registrace Klienta na Kariérním portálu.
  Výsledek duševní činnosti je definován v Článek IV, odst. 9 těchto VOP.
  Uživatel je dle kontextu Uchazeč.
  Uživatelské informace jsou jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné Uživatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách. Uživatelské informace zahrnují především, nikoli však výlučně, jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné v rámci: (i) Profilů Klientů, Inzerce a/nebo Informacích o Klientech (je-li Uživatel Klientem); a (ii) Účtů Uchazečů a/nebo životopisů Uchazečů (je-li Uživatel Uchazečem).
  Nařízení o ochraně osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

 2. Pakliže není mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně písemně ujednáno a/nebo z kontextu nevyplývá jinak, mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně poskytování a využívání Služeb a Webových stránek uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, v objednávce Služeb učiněné Klientem a/nebo v odpovědi Provozovatele na objednávku Služeb učiněnou Klientem. Zároveň mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.

Článek VII

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP
 4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 25. 5. 2018.

Podmínky použití pro Klienta (Zaměstnavatele)

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Registrace Klienta, Služby poskytované Klientům

 1. K využívání Služeb poskytovaných Klientům se vyžaduje registrace Klienta na Kariérním portálu prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Klienta dojde k vytvoření profilu Klienta na Kariérním portálu (dále jen „Profil Klienta“). Registrace i vytvoření Profilu Klienta jsou Klientům poskytovány bezplatně.
 2. Provozovatel poskytuje Klientům jimi objednané Služby. Poskytovaní Služeb Klientům je v závislosti na Klientem zvolené Službě buď bezplatné anebo za úplatu.
 3. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu zcela a/nebo zčásti nevyužije objednaných Služeb (a/nebo jejich části) během doby stanovené v Přehledu Služeb, nevzniká mu nárok na vrácení úplaty (a/nebo její části) za nevyužité Služby (a nebo jejich části) ani nárok na dovyčerpání zbytku objednaných Služeb (a/nebo jejich části) po době stanovené v Přehledu Služeb.

Článek II

Podmínky zveřejnění Inzerce

 1. V rámci Služeb poskytovaných Klientům si mohou Klienti, mimo jiné, objednat zveřejnění Inzerce.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Inzerci Klienta tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a standardy běžné inzerce týkající se náboru zaměstnanců a/nebo stážistů, případně činnostmi s tím souvisejícími (např. vyhlašování různých soutěží, atd.).
 3. Provozovatel na Kariérním portálu a/nebo Webových stránkách nevystavuje následující typy Inzerce (případně Inzerci již zveřejněnou deaktivuje anebo smaže):
  1. inzerující krátkodobé brigády, tj. zejména nabídky práce dočasného a/nebo omezeného charakteru zpravidla vykonávané na základě dohody o pracovní činnosti a/nebo dohody o provedení práce;
  2. inzerující pracovní pozice a/nebo stáže probíhající formou MLM (multi level marketingu) a/nebo podomního prodeje, s výjimkou takové Inzerce schválené Provozovatelem. Za Inzerci schválenou dle předchozí věty se považuje Inzerce, jejíž zveřejnění Provozovatel neodmítl, resp. takovou Inzerci nedeaktivoval anebo nesmazal do 10 pracovních dní od jejího zveřejnění;
  3. obsahující údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a/nebo dobrými mravy;
  4. inzerující pracovní pozice a/nebo stáže, jejichž získání je podmíněno jakoukoli platbou v jakékoli formě;
  5. obsahující zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy;
  6. obsahující údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo propagace v jakékoli formě;
  7. hrozící poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných fyzických či právnických osob;
  8. erotického charakteru a/nebo vzbuzující podezření, že se může jednat o tento typ práce a/nebo stáže. O tom, které Inzerce je a/nebo vzbuzuje podezření, že je, erotického charakteru rozhoduje Provozovatel na základě důkladného prostudování a posouzení dané Inzerce a pokud to uzná za vhodné i jakýchkoli souvisejících dostupných informací;
  9. obsahující hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo
  10. obsahující údaje, sdělení, informace, odkazy, reference, reklamu a/nebo propagaci v jakékoli formě o jakýchkoli (i) konkurentech Provozovatele a/nebo Webových stránek; (ii) webových stránkách, profilech a/nebo doménách konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám; a/nebo (iii) projektech konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám.
 4. Provozovatel dále deaktivuje anebo smaže Inzerci v jakékoli formě, která je Klientem zveřejněna v rámci a/nebo za využití Služeb poskytovaných Klientům bezplatně. V takovém případě je Provozovatel oprávněn od Klienta požadovat úhradu úplaty za odpovídající Služby (tj. za zveřejnění Inzerce). Pouze v případě, že Klient uhradí úplatu dle předchozí věty, bude Inzerce zveřejněna standardní cestou.
 5. V případě, že Provozovatel deaktivuje anebo smaže již zveřejněnou Inzerci před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb pro některý z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku VOP nevzniká Klientovi nárok na (i) vrácení úplaty (a/nebo její části) za odpovídající objednané Služby (resp. za zveřejnění Inzerce); ani na (ii) dovyčerpání zbytku doby zveřejnění Inzerce (to neplatí v případě tzv. Flat Inzerce a/nebo Neomezené Inzerce).
 6. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu deaktivuje, resp. smaže již zveřejněnou Inzerci před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb nevzniká mu nárok na (i) vrácení úplaty (a/nebo její části) za odpovídající objednané Služby (resp. za zveřejnění Inzerce); ani na (ii) dovyčerpání zbytku doby zveřejnění Inzerce (to neplatí v případě tzv. Flat Inzerce a/nebo Neomezené Inzerce).
 7. Deaktivace anebo smazání již zveřejněné Inzerce před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb a její opětovné zveřejnění s cílem přiřadit Inzerci aktuálnější datum, představuje její deaktivaci, resp. zrušení (v souladu a s následky stanovenými v odst. 6 tohoto článku VOP) a následné zadání nové Inzerce. Takovýto postup proto není možné provést v rámci 1 objednané nabídkové (inzertní) pozice. Automatická aktualizace Inzerce po 14 dnech od jejího zveřejnění tím není dotčena.
 8. Klient je oprávněn již jednou zveřejněnou Inzerci měnit pouze se souhlasem a na základě vzájemné dohody s Provozovatelem. Provozovatel nemusí souhlas se změnou již zveřejněné Inzerce udělit, a to i bez uvedení důvodu. Případnou změnu již zveřejněné Inzerce je Provozovatel oprávněn podmínit dodatečnou úplatou.

Článek III

Průběh poskytování Služeb

 1. Služby poskytované Klientům jsou poskytovány na základě registrace Klienta na Kariérním portálu (viz Článek I těchto VOP) a, v případě Služeb poskytovaných úplatně, konkrétní objednávky Služeb poskytovaných Klientům. Objednávku Služeb může Klient učinit jakoukoli formou, zejména pak prostřednictvím Kariérního portálu. Služby poskytované Klientům úplatně jsou poskytovány po dobu stanovenou v Přehledu Služeb. Služby poskytované Klientům bezplatně jsou poskytovány ode dne registrace Klienta na Kariérním portálu po celou dobu registrace.
 2. Služby poskytované Klientům úplatně jsou poskytovány ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta Provozovatelem. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky Klienta odesláním proforma faktury Klientovi.

Článek IV

Úhrada úplaty za Služby poskytované Klientům

 1. Výše úplaty za Služby poskytované Klientům úplatně je kalkulována podle dohodnutých cen v den objednání Služeb.
 2. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 3. Po obdržení objednávky vystaví Provozovatel Klientovi proforma fakturu (zálohovou fakturu), kterou mu zašle e-mailem prostřednictvím Kariérního portálu a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta.
 4. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit tak, aby nejpozději 10. kalendářní den po obdržení proforma faktury zaslané Provozovatelem na e-mail Klienta prostřednictvím Kariérního portálu a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta byla úplata připsána na bankovní účet Provozovatele. V případě, že Provozovatel zašle proforma fakturu jak e-mailem prostřednictvím Kariérního portálu, tak na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta, počítá se lhůta dle předchozí věty ode dne obdržení proforma faktury na e-mail Klienta. Po připsání úhrady na účet Provozovatele Provozovatel vystaví k proforma faktuře příslušný daňový doklad, který zašle Klientovi na jeho korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění je den připsání úplaty na bankovní účet Provozovatele.
 5. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na proforma faktuře ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku VOP. V případě neuhrazení úplaty za Služby ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku VOP jsou Klientovi deaktivovány všechny nezaplacené Služby až do chvíle než je úplata za Služby řádně zaplacena Provozovateli. Následně jsou Klientovi jakékoli nezaplacené objednané Služby aktivovány až po jejich řádném zaplacení, tj. připsání úplaty za Služby na bankovní účet Provozovatele (nikoli tedy již ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta).
 6. Pokud Provozovatel deaktivuje Klientovi nezaplacené Služby z důvodů uvedených v odst. 5 tohoto článku VOP nevzniká Klientovi nárok na (i) vrácení úplaty a/nebo slevu z úplaty (a/nebo její části) za dobu, po kterou nemohl deaktivované Služby využívat; ani na (ii) prodloužení doby čerpání Služeb o dobu, po kterou deaktivované Služby nemohl využívat.

Článek V

Ujednání související s poskytováním Služeb a využíváním Webových stránek

 1. Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě. Na Webových stránkách může nicméně přesto docházet k výpadkům v souvislosti s jejich údržbou a/nebo poruchou. V takovém případě se Provozovatel zavazuje provést údržbu a/nebo opravit poruchu Webových stránek pokud možno co nejrychleji. V případě výpadků na Webových stránkách způsobených jejich údržbou a/nebo poruchou nemá Klient právo na vrácení poměrné části úplaty za Služby, pokud celková doba výpadků v měsíčním průměru nepřekročí 10 hodin týdně.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb podle vlastního uvážení. O těchto změnách je Provozovatel povinen informovat pouze Klienta (nikoli tedy i Uchazeče). V případě změn v rozsahu a/nebo specifikaci Klientem již objednaných Služeb budou tyto převedené na Služby jim co nejvíce podobné a/nebo, pokud předchozí postup nebude možný, na Služby lepší a/nebo většího rozsahu. Doba čerpání již objednaných Služeb se v případě jejich převodu dle předchozí věty nadále řídí její původní specifikací (tj. specifikací doby poskytování Služeb před převodem Služeb dle předchozí věty).
 3. Klient je oprávněn jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně, kontaktních údajů) získané na Webových stránkách použít pouze pro vlastní potřebu a výlučně k vyhledání vhodných zájemců o práci a/nebo stážistů. Klient není oprávněn využít jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně, kontaktních údajů) k jakémukoli hromadnému kontaktování Uchazečů s výjimkou případů, kdy je hromadné kontaktování Uchazečů předmětem Služeb poskytnutých Klientovi. Klient je dále povinen chránit údaje o Uchazečích získané na Webových stránkách před jakýmkoli zneužitím a/nebo neoprávněným zveřejněním. Klient může osobní údaje o Uchazečích využívat pouze v prostředí Kariérního portálu. V případě, že osobní údaje Uchazečů chce zpracovávat mimo prostředí Kariérového portálu, je povinen od Uchazeče získat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě porušení jakékoli výše uvedené povinnosti je Klient v plném rozsahu odpovědný za způsobenou škodu, a to jak vůči Uchazečům, tak vůči Provozovateli. Klient se zároveň zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit v případě, že vůči němu budou z důvodu porušení jakékoli z výše uvedených povinností vzneseny jakékoli nároky. Výše uvedené povinnosti se přiměřeně užijí i na Uchazeče.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky včetně jakýchkoli jejich součástí, databází vytvořených Provozovatelem na Webových stránkách, jakož i jejich součástí, jsou předmětem autorského práva Provozovatele a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a souvisejících právních předpisů.
 5. Ačkoliv si Provozovatel velmi cení zpětné vazby Uživatelů týkající se Služeb a/nebo Webových stránek, nedovoluje politika Provozovatele přijímat nebo zvažovat tvůrčí myšlenky, návrhy, ideje, náčrtky, koncepty, nápady, materiály a/nebo jakékoli jiné informace (společně dále jen „Návrh“) jiné než ty, které si Provozovatel výslovně vyžádal. Pokud Klient přesto Provozovateli zašle Návrh v jakékoli formě, souhlasí s tím, aby Provozovatel k takovému Návrhu nabyl veškerá práva a/nebo, v případě že Provozovatel nemůže být výlučným vlastníkem všech práv vztahujících se k Návrhu, udělujete Klient tímto Provozovateli neodvolatelnou, časově neomezenou a bezplatnou licenci k využití, použití, zapracování a/nebo zpracování Návrhu v neomezeném rozsahu a k jakémukoliv účelu, ať už obchodnímu či jinému, bez jakéhokoli nároku na úplatu a/nebo náhradu v jakékoli formě. Klient zároveň souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn udělenou licenci a/nebo jakákoli práva dle předchozí věty dále zcizit (a to i za úplatu) a/nebo poskytnout k Návrhu sublicenci libovolného rozsahu a trvání. Klient dále souhlasí s tím, že Provozovatel nemá žádnou povinnost Návrh utajovat ani jakkoli jinak chránit před zveřejněním a/nebo zpřístupněním jakýmkoli třetím osobám, a že zároveň Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné používání, využívání a/nebo jakékoli jiné zpřístupnění Návrhu třetími osobami.
 6. Klient souhlasí s tím, aby Provozovatel shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace týkající se užívání Webových stránek Klientem. Uvedené informace je Provozovatel oprávněn získávat pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Klientova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Klient Webové stránky zobrazuje). Klient je oprávněn umístění cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Klient Webové stránky zobrazuje).

Článek VI

Zrušení registrace Klienta

 1. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb a/nebo zrušit registraci Klient (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) pokud Klient:
  1. minimálně 2 roky neprovedl přihlášení do svého Profilu Klienta;
  2. využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Klienta, Uchazeče, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;
  3. jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opominutím) může být podle důvodného názoru Provozovatele poškozeno dobré jméno Provozovatele, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;
  4. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, zveřejňuje, šíří, ukládá a/nebo ničí Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);
  5. provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;
  6. používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné nástroje schválené Provozovatelem;
  7. na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;
  8. narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
  9. na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;
  10. provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);
  11. shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;
  12. předává kontaktní údaje a/nebo životopisy Uchazečů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);
  13. zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Klientovi nebo Uchazeči; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo
  14. jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.
 2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Profil Klienta (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické či právnické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby.
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání veškerých Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Klient:
  2. uvedl Provozovatele v omyl ohledně povahy činnosti Klienta a/nebo zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže;
  3. využívá údaje o Uchazečích v rozporu s Článek V odst. 3 těchto VOP; a
  4. prostřednictvím svého Profilu Klienta umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, a to včetně osob, které jsou v databázi Provozovatele vedeny v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu, zejména, nikoli však výlučně: (i) neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli; a/nebo (ii) z důvodu porušení těchto VOP, etických norem a/nebo dobrých mravů; pakliže nebude mezi Klientem a Provozovatelem ujednáno jinak.
 3. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Profil Klienta a/nebo jakékoli Informace o Klientovi:
  1. obsahují jakoukoli, ať už zjevnou a/nebo skrytou, nabídku krátkodobé brigády , pracovní pozice a/nebo stáže;
  2. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy;
  3. obsahují zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy;
  4. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta, Uchazeče a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo propagace v jakékoli formě;
  5. hrozí poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných fyzických či právnických osob;
  6. obsahují hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo
  7. obsahují údaje, sdělení, informace, odkazy, reference, reklamu a/nebo propagaci v jakékoli formě o jakýchkoli (i) konkurentech Provozovatele a/nebo Webových stránek; (ii) webových stránkách, profilech a/nebo doménách konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám; a/nebo (iii) projektech konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám.
 4. V případě, že Provozovatel zruší registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) dle tohoto článku není povinen Klientovi vrátit již obdrženou úplatu za objednané Služby (bez ohledu na to, zdali byly Služby Klientem čerpány anebo ne) a Klient je povinen objednané Služby (anebo jejich poměrnou část) řádně a včas uhradit v souladu s těmito VOP.

Článek VII

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

 1. Pravidla, práva a povinnosti ohledně ochrany osobních údajů je samostatně popsán v sekci Ochrana osobních údajů uvedených na Kariérovém portálu na adrese https://www.proudly.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Článek VIII

Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Klient. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uchazeči, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uchazeč. Provozovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky Klienta pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.
 4. Ačkoli si Provozovatel vyhrazuje dle těchto VOP právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto VOP, nepřebírá Provozovatel žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.
 5. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Klienta jako potencionálního zaměstnavatele a/nebo poskytovatele stáže. Provozovatel proto negarantuje Uchazečům zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Provozovatel rovněž negarantuje Uchazečům schopnost Klientů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.
 6. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Uchazeče jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty. Provozovatel proto negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži. Provozovatel dále negarantuje Klientům: (i) schopnost Uchazečů splnit podmínky Klientem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoli odpovědi ze strany Uchazečů na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž (tím není dotčena Garance úspěšnosti poskytovaná Provozovatelem).
 7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli, Klientovi a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny, jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.
 8. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.
 9. Pokud Uživatel nebo Klient v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Provozovatele v plné výši odškodní.
 10. Přístup k Profilu Klienta i Účtu Uchazeče je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 11. Pokud nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Klient v souladu s ustanovením § 2896 an. NOZ práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto článku VOP); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

Článek IX

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost UNIjobs.cz s.r.o., se sídlem Kostnická 746/3, Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 674 01, Česká republika, IČO: 029 57 213, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka: 85839 oddíl C (dále jen „Provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem Kariérního portálu (jak je tento definován níže) provozovaného na internetové doméně www.proudly.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit) a internetové domény www.unichance.cz a vlastníkem facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/UNIjobs.cz (společně dále jen „Webové stránky“) a je jako jediná oprávněna k poskytování a prodeji Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.
 2. Provozovatel tímto vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 3. VOP jsou zveřejněné a dostupné v sídle Provozovatele (během pracovní doby Provozovatele) a na Kariérním portálu.
 4. Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li Uživatel nepodnikatelem, a předpisy souvisejícími.

Článek X

Definice pojmů užitých ve VOP

 1. V rámci těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:

  Služby jsou dle kontextu služby poskytované Klientům a/nebo služby poskytované Uživatelům.
  Služby poskytované Klientům jsou služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách,
  Služby poskytované Uchazečům jsou služby poskytované Provozovatelem na Kariérním portálu.
  Kariérní portál je webová aplikace nacházející se na doméně www.proudly.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit).
  Provozovatel je společnost UNIjobs.cz s.r.o., se sídlem Kostnická 746/3, Horka-Domky, Třebíč, PSČ: 674 01, Česká republika, IČO: 029 57 213, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka: 85839 oddíl C.
  Webové stránky jsou společně internetová doména, na které se nachází Kariérní portál, tj. doména www.proudly.cz (případně jiná doména, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit), facebookový profil nacházející se na internetové adrese www.facebook.com/UNIjobs.cz.
  Uchazeč je každá fyzická osoba zaregistrovaná na Kariérním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání práce a/nebo stáže bez ohledu na to, zda vložila a/nebo zamýšlí vložit životopis na svůj Účet Uchazeče (jak je tento definován níže).
  Klient je právnická či fyzická osoba zaregistrovaná na Kariérním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání zaměstnanců a/nebo stážistů, které Provozovatel poskytuje Služby a/nebo která využívá Webových stránek. Klientem se rozumí rovněž personální agentura.
  Informace o Klientovi je jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz zveřejněný Klientem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách, mimo Inzerci (jak je tato definována níže).
  Inzerce je jakákoli nabídka práce a/nebo placené stáže zveřejněná Klientem.
  VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  Účet Uchazeče je účet vzniklý na základě registrace Uchazeče na Kariérním portálu.
  Občanský zákoník nebo též OZ či NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  Poskytnuté osobní údaje jsou definovány v článku VII těchto VOP.
  Profil Klienta je profil vzniklý na základě registrace Klienta na Kariérním portálu.
  Výsledek duševní činnosti je definován v článku VIII, odst. 9 těchto VOP.
  Uživatel je dle kontextu Uchazeč.
  Uživatelské informace jsou jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné Uživatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách. Uživatelské informace zahrnují především, nikoli však výlučně, jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné v rámci: (i) Profilů Klientů, Inzerce a/nebo Informacích o Klientech (je-li Uživatel Klientem); a (ii) Účtů Uchazečů a/nebo životopisů Uchazečů (je-li Uživatel Uchazečem).
  Nařízení o ochraně osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

 2. Pakliže není mezi Provozovatelem a Klientem výslovně písemně ujednáno a/nebo z kontextu nevyplývá jinak, mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně poskytování a využívání Služeb a Webových stránek uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem, v objednávce Služeb učiněné Klientem a/nebo v odpovědi Provozovatele na objednávku Služeb učiněnou Klientem. Zároveň mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.

Článek XI

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem a Klientem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.
 2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Klientem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Klientem oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 25. 5. 2018.

Výsledky pre