Provozovatel serveru Proudly.cz, společnost UNIjobs.cz s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00055710.


1. Rozsah zpracování

K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách Proudly.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů, jako je např. údaj o jménu, příjmení, e-mailové adrese, číslu telefonu, pohlaví apod.. Nejedná se o taxativní výčet zpracovávaných osobních údajů.

Uživatel je oprávněn sám určit, které osobní údaje a v jakém rozsahu budou na stránkách Proudly.cz zveřejněny. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k veřejné prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a budou použity pro potřeby funkcí portálu.

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb Proudly.cz je zcela dobrovolné.


2. Účel zpracování

Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb a produktů nabízených na stránkách Proudly.cz. – především zveřejňováním profilu uživatele registrovaným zákazníkům Proudly.cz (potenciálním zaměstnavatelům).

Uživatel, který poskytl provozovateli osobní údaje, a to včetně citlivých údajů, souhlasí s tím, aby provozovatel takovéto údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou. Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takovýchto údajů v rámci služeb provozovatele za výše uvedených podmínek.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.


3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby než uživatel Smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel Proudly.cz.

Po smazání profilu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.


4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek Proudly.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.


5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na portálu Proudly.cz

 1. Udělení souhlasu
  Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na portál Proudly.cz.
 2. Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů
  Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu / Notifikace.
 3. Odvolání souhlasu
  Odvolání souhlasu provede uživatel po přihlášení ke svému profilu a v sekci Nastavení účtu / Smazat profil.


6. Předávání třetím osobám

Provozovatel portálu Proudly.cz předává osobní údaje uživatelů výhradně zákazníkům Proudly.cz (potenciálním zaměstnavatelům).


7. Předávání do 3. zemí

Provozovatel portálu Proudly.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí


8. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů Proudly.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:

 1. svůj souhlas kdykoli odvolat;
 2. požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
 3. odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
 5. podat stížnost u dozorového úřadu;


9. Závěr

Dbejte prosím na bezpečnost svých osobních údajů a nikdy potenciálním zaměstnavatelům nesdělujte např. číslo své platební karty nebo číslo bankovního účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

Výsledky pre